Συγχαρητήρια!

{{ gift.display }}

Συμμετέχεις αυτόματα στην κλήρωση της εβδομάδας, και στη μεγάλη κλήρωση στο τέλος του διαγωνισμού!

Έχεις {{ weekparticipantions }} συμμετοχές για την κλήρωση της εβδομάδας, και {{ participantions }} συμμετοχές για τη μεγάλη κλήρωση!

Απόλαυσε το αγαπημένο σου Τόστιμο και αύξησε τις πιθανότητες σου να κερδίσεις μεγάλα δώρα!

Δυστυχώς δεν κέρδισες!

αλλά συμμετέχεις αυτόματα στην κλήρωση της εβδομάδας, και στη μεγάλη κλήρωση στο τέλος του διαγωνισμού!

Έχεις {{ weekparticipantions }} συμμετοχές για την κλήρωση της εβδομάδας, και {{ participantions }} συμμετοχές για τη μεγάλη κλήρωση!

Απόλαυσε το αγαπημένο σου Τόστιμο και αύξησε τις πιθανότητες σου να κερδίσεις μεγάλα δώρα!

Ονοματεπωνυμο Ημερομηνια συμμετοχής
{{ titem.name }} {{ titem.surname }} {{ titem.date_ins }}
Ονοματεπωνυμο Ημερομηνια
{{ ditem.name }} {{ ditem.surname }} {{ ditem.date_ins }}
Ονοματεπωνυμο Ημερομηνια
{{ witem.name }} {{ witem.surname }} {{ witem.date_ins }}

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ», καλούμενη στο εξής «Διοργανωτής», που εδρεύει στο Πικέρμι Αττικής (21ο χλμ. Λεωφόρου Μαραθώνος), Α.Φ.Μ: 094207902, και εκπροσωπείται νόμιμα, διοργανώνει προωθητική ενέργεια, καλούμενη στο εξής «Διαγωνισμός», με τίτλο: «ΔΩΡΑ ΞΑΝΑ & ΞΑΝΑ!» στο πλαίσιο προώθησης της μάρκας «Κρίς Κρίς» μέσω του Διαδικτυακού τόπου www.tostimadwra.gr (καλούμενος στο εξής Διαδικτυακός τόπος) σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής.

2. Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Ο Διαγωνισμός αφορά στις συσκευασίες των προϊόντων «Κρίς Κρίς Τόστιμο!» Αναλυτικά οι κωδικοί που συμμετέχουν «Κρίς Κρίς Τόστιμο! Σίτου» (γραμμάρια 550), «Κρίς Κρίς Τόστιμο! Oλικής Άλεσης» (γραμμάρια 530), «Κρίς Κρίς Τόστιμο! Χαρούπι» (γραμμάρια 530) και «Κρίς Κρίς Τόστιμο! Καλαμπόκι Ηλιόσπορος» (γραμμάρια 530), φέρουν την ένδειξη επί της συσκευασίας με αυτοκόλλητη ετικέτα: «ΔΩΡΑ ΞΑΝΑ & ΞΑΝΑ!», καλούμενες στο εξής «τα Προϊόντα».

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν είναι απαραίτητη η αγορά προϊόντος. Όποιος επιθυμεί μπορεί να παραλάβει δωρεάν, χωρίς αγορά προϊόντος, έναν (1) μοναδικό κωδικό συμμετοχής στο Διαγωνισμό, από τα γραφεία του Διοργανωτή (Πικέρμι Αττικής, 21ο χλμ. Λεωφόρου Μαραθώνος) κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 10:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ. Ο μοναδικός κωδικός παρέχεται μόνον μία φορά στον συγκεκριμένο καταναλωτή μέχρι τη λήξη του Διαγωνισμού.

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

H διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται από τις 04/10/2020 (και ώρα Ελλάδος 00:01) μέχρι και την 07/11/2020 (και ώρα Ελλάδος 23:59). Οποιαδήποτε άλλη συμμετοχή υποβαλλόμενη πριν ή μετά την εν λόγω χρονική περίοδο, δεν θα λαμβάνεται υπ’ όψη και θα αποκλείεται από το Διαγωνισμό. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τη χρονική διάρκεια του Διαγωνισμού ή να διακόψει το διαγωνισμό λόγω εξαντλήσεως προϊόντων, με προηγούμενη ανακοίνωση στον Διαδικτυακό τόπο.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο που είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδος, εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Απαγορεύεται η συμμετοχή στο Διαγωνισμό των εργαζομένων του Διοργανωτή, καθώς και των εργαζομένων στην εταιρεία «NET REVOLUTION», που έχει αναλάβει την τεχνική υποστήριξη του διαγωνισμού για λογαριασμό του Διοργανωτή, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους υπό (α) ανωτέρω και (γ) οι σύζυγοι των ανωτέρω υπό (α) εργαζομένων.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των διαγωνιζομένων στο διαδίκτυο, με δικά τους τεχνικά μέσα και δαπάνες. Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που, για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο, είναι προσωρινώς αδύνατη η καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημά του ή/ και των τρίτων που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό του. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό δε δημιουργεί κανένα δικαίωμα κατά του Διοργανωτή ή/και της περιουσίας του, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

5. ΤΡΟΠΟI ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα, σύμφωνα με τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη και σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Σε διαφορετική περίπτωση, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή του και να προβεί σε κάθε νόμιμη σχετική ενέργεια.

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό απαιτείται η έγκυρη ολοκλήρωση της διαδικασίας συμμετοχής εκ μέρους του συμμετέχοντα μέσω της σχετικής εφαρμογής στον Διαδικτυακό Τόπο για την οποία ισχύουν σωρευτικά τα ακόλουθα:

(α) Ο διαγωνιζόμενος καλείται να δηλώσει εάν θέλει να συμμετέχει στο Διαγωνισμό. Στη συνέχεια συμπληρώνει το όνομα και το επώνυμό του, τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου και τη διεύθυνση e-mail του. Στη συνέχεια καλείται να αποδεχθεί το Πλαίσιο Ελέγχου που συνοδεύεται από το παρακάτω κείμενο: «Συμφωνώ με τους Όρους του Διαγωνισμού και συναινώ για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων για τους σκοπούς του Διαγωνισμού.» Επισημαίνεται ότι η εν λόγω αποδοχή  του Πλαισίου Ελέγχου είναι υποχρεωτική για να δικαιούται ο διαγωνιζόμενος να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο συμμετοχής.

Επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου συμφωνείτε να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε από τον Διοργανωτή και συνεργάτες που δρουν για λογαριασμό του σύμφωνα με τους  Όρους του Διαγωνισμού και την Πολιτική Απορρήτου του Διοργανωτή.

 (β) Στη συνέχεια, ο διαγωνιζόμενος συμπληρώνει τον μοναδικό κωδικό που αναγράφεται στην αυτοκόλλητη ετικέτα των Προϊόντων του Διαγωνισμού.

Κάθε κωδικός αντιστοιχεί σε μία συμμετοχή για τον Διαγωνισμό. Κάθε συμμετέχων μπορεί να υποβάλει συμμετοχή στο Διαγωνισμό περισσότερες από μία φορά αλλά μπορεί να κερδίσει μία (1) μόνο φορά.

Διευκρινίζεται ρητά, ότι μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, κατά τον όρο 3 ανωτέρω ή μετά την τυχόν κατά παράταση ή συντόμευση λήξη αυτού ή μετά την τυχόν ανάκλησή του, οι κωδικοί που βρίσκονται στις συσκευασίες των προϊόντων σε οποιοδήποτε σημείο πώλησης ανά την Ελλάδα, καθώς και οποιοδήποτε άλλο υλικό ανακοινώσεως της προκήρυξης του Διαγωνισμού, θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρα, και δε δίνουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό που θα έχει λήξει ή ανακληθεί, ούτε δεσμεύουν πλέον τον Διοργανωτή και δεν παρέχουν κανένα απολύτως δικαίωμα στα δώρα του Διαγωνισμού.

6.  ΔΩΡΑ

Τα δώρα του Διαγωνισμού διακρίνονται σε Ημερήσια Δώρα, σε Εβδομαδιαία & σε Μεγάλo Δώρo.

Τα δώρα του Διαγωνισμού (περαιτέρω τα «Δώρα» και έκαστο εξ αυτών το «Δώρο») που κερδίζει κάθε νικητής είναι τα παρακάτω:

Ημερήσια Δώρα: 35  Συνδρομές Netflix 50€

Εβδομαδιαία Δώρα: 8 Sony Playstation 4 Slim 500 GB

Μεγάλο Δώρο: 1 Apple iPhone 11 Pro 256GB Space Grey 4G+ Smartphone

Τα Δώρα είναι προσωπικά, με αυστηρώς προσωποπαγή χαρακτήρα, δεν μεταβιβάζονται, δεν εκχωρούνται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα. Οι Διοργανώτριες διατηρούν το δικαίωμα να αντικαταστήσουν τα Δώρα με άλλα δώρα ισόποσης αξίας, κατά την εύλογη κρίση τους.

 Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται δωρεάν με αιτία τον διαγωνισμό, αποκλειομένης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λπ., έναντι του Διοργανωτή.

Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις του τελούμενες από δόλο ή βαρεία αμέλεια και δεν εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που ενδέχεται να συντρέξουν ως προς αυτόν.

Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, την χρήση των Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Ο Διοργανωτής δε φέρει ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στα Δώρα και δεν υπέχουν ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων και οι νικητές θα πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά στην κατασκευάστρια εταιρεία του Δώρου. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Προγράμματος και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση του Διοργανωτή παύει να υφίσταται.

 

7. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ/ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΝΙΚΗΤΩΝ  

7.1. Η ανάδειξη των νικητών των ημερήσιων Δώρων θα γίνεται ως εξής:

Οι συμμετέχοντες συμπληρώνοντας στον Διαδικτυακό τόπο τον ως άνω αναφερόμενο μοναδικό κωδικό που αναγράφεται στην αυτοκόλλητη ετικέτα των Προϊόντων του Διαγωνισμού θα πληροφορούνται αυτόματα αν κέρδισαν ή όχι ένα από τα ημερήσια δώρα, καθώς θα βλέπουν μία από τις παρακάτω απαντήσεις:

(α) Στην περίπτωση που θα  κερδίζει κάποιος συμμετέχων ένα ημερήσιο δώρο, θα του εμφανίζεται το εξής μήνυμα: «Συγχαρητήρια! Κέρδισες μια Συνδρομή Netflix 50€! Μείνε συντονισμένος γιατί έχεις μία συμμετοχή στην εβδομαδιαία κλήρωση για 1 PS4 και μία συμμετοχή για το μεγάλο δώρο, ένα iPhone 11 Pro!»

(β) Στην περίπτωση που κάποιος συμμετέχων δεν κερδίσει ένα ημερήσιο δώρο, αλλά αποκτήσει μια συμμετοχή στην εβδομαδιαία & στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο θα του εμφανιστεί το εξής μήνυμα: Δυστυχώς δεν είσαι ο νικητής της ημέρας. Μείνε συντονισμένος γιατί έχεις μια συμμετοχή στην εβδομαδιαία κλήρωση για 1 PS4 και μια συμμετοχή για το μεγάλο δώρο, ένα iPhone 11 Pro!

Επισημαίνεται ότι για το χρονικό διάστημα από 01/11/2020 έως 07/11/2020, στην περίπτωση που κάποιος συμμετέχων δεν κερδίσει ένα ημερήσιο δώρο, θα αποκτήσει μία συμμετοχή στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο και για αυτό θα του εμφανιστεί  το εξής μήνυμα: Δυστυχώς δεν είσαι ο νικητής της ημέρας. Μείνε συντονισμένος γιατί έχεις μια συμμετοχή για το μεγάλο δώρο, ένα iPhone 11 Pro!

7.2. Η ανάδειξη των νικητών των εβδομαδιαίων Δώρων θα γίνεται ως εξής:

Θα πραγματοποιείται 1 κλήρωση την εβδομάδα στα γραφεία της Net Revolution (διεύθυνση Γρεβενών 40, Χαλάνδρι) με τη χρήση custom κώδικα και αλγόριθμου που τραβάει τυχαία τις έγκυρες συμμετοχές, οι οποίες υποβάλλονται ανά εβδομάδα, όπως περιγράφεται παρακάτω αναλυτικά, όπου θα αναδεικνύονται 2 νικητές και 2 αναπληρωματικοί ανά εβδομάδα.

Εβδομάδα Χρονική Περίοδος Ημερομηνία και ώρα Κλήρωσης
04-10/10/2020 12/10/2020 στις 12:00
11-17/10/2020 19/10/2020 στις 14:00
18-24/10/2020 26/10/2020 στις 11:00
25-31/10/2020 02/11/2020 στις 12:00

Τα ονόματα των Νικητών και των επιλαχόντων των εβδομαδιαίων Δώρων θα ανακοινωθούν στο Διαδικτυακό Τόπο τις εξής ημερομηνίες:

  • 12/10/2020
  • 19/10/2020
  • 26/10/2020
  • 02/11/2020 

7.3. Η ανάδειξη του νικητή του μεγάλου Δώρου θα γίνεται ως εξής:

Στις 9/11/2020 και ώρα 15.00 θα πραγματοποιηθεί 1 κλήρωση στα γραφεία της Net Revolution (διεύθυνση Γρεβενών 40, Χαλάνδρι) με τη χρήση custom κώδικα και αλγόριθμου που τραβάει τυχαία τις έγκυρες συμμετοχές , οι οποίες θα  έχουν υποβληθεί έως το τέλος του διαγωνισμού στις 07/11/2020 (και ώρα Ελλάδος 23:59) όπου θα αναδειχθεί 1 νικητής και 1 αναπληρωματικός.

Το όνομα του Νικητή καθώς και του επιλαχόντα θα ανακοινωθούν  στο Διαδικτυακό Τόπο την ίδια ημέρα.

7.4. Οι κληρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 7.2 και 7.3. θα πραγματοποιούνται ενώπιον διμελούς επιτροπής, η οποία θα αποτελείται από έναν εκπρόσωπο του Διοργανωτή και από έναν εκπρόσωπο της «Net Revolution». Η διμελής επιτροπή είναι αρμόδια για την επίλυση οποιουδήποτε θέματος προκύψει σε σχέση με τον παρόντα Διαγωνισμό.

7.5. Οι τυχεροί των δώρων θα ανακοινώνονται στο Διαδικτυακό τόπο την ίδια ημέρα της κλήρωσης και ενημερώνονται  είτε με e-mail, είτε στο τηλέφωνο που έχουν δηλώσει και έχουν υποχρέωση να αποδεχτούν το δώρο τους εντός των επόμενων δέκα πέντε (15) εργάσιμων ημερών. Ειδικότερα, θα γίνεται επιβεβαίωση του ονοματεπωνύμου και της διεύθυνσης, στην οποία θα αποστέλλεται μέσω courier το δώρο.
Μετά την προθεσμία αυτή, εάν δεν έχει καταστεί εφικτή η επικοινωνία, ο Διοργανωτής θα δικαιούται να ακυρώσει τη συμμετοχή τους και ο νικητής χάνει οριστικά το δικαίωμά του στο δώρο το οποίο προσφέρεται στον 1ο επιλαχόντα με την ίδια ακριβώς διαδικασία. Σε περίπτωση που, αφού έχει ακολουθηθεί η άνω διαδικασία, δεν καταστεί εφικτή η κατά τα προαναφερθέντα επικοινωνία ούτε και με τον επιλαχόντα, τότε ο Διοργανωτής δικαιούται να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση του το εν λόγω Δώρο.

7.6. Η αποστολή του δώρου θα γίνεται εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την επιβεβαίωση των στοιχείων από τον νικητή. Τα δώρα θα αποστέλλονται με εταιρεία courier στους Νικητές, οι οποίοι θα υπογράφουν στο ειδικό έντυπο ότι τα παρέλαβαν. Κατά την παραλαβή των δώρων, οι Νικητές θα επιδεικνύουν την αστυνομική τους ταυτότητα ή το ισχύον διαβατήριό τους. Σε περίπτωση αδυναμίας οποιουδήποτε Νικητή να παραλάβει το δώρο του κατά τα ως άνω περιγραφόμενα, το δώρο δύναται να παραλάβει νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο.

7.7. Δικαίωμα συμμετοχής για τα Δώρα θα έχουν όλες οι έγκυρες συμμετοχές. Ως έγκυρη συμμετοχή θεωρείται αυτή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες Όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή , προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα στα συστήματα  του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή, από την ημερομηνία και ώρα έναρξης του Διαγωνισμού ενέργειας μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης του Διαγωνισμού και (δ) το υλικό που υπέβαλε ο συμμετέχων δεν προσβάλλει το Νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων. Ο Διοργανωτής διατηρεί πάντως το δικαίωμα να ακυρώσει και μετά την επιλογή συμμετοχή, σε περίπτωση που ο λόγος της ακυρότητας ως ανωτέρω εντοπιστεί εκ των υστέρων.

 8. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Με τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό, ο κάθε συμμετέχων θεωρείται ότι έχει συγκατατεθεί και παράσχει οικειοθελώς τα δεδομένα του προς επεξεργασία από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, ήτοι την εταιρεία ELBISCO ΑΕ προς τον σκοπό πραγματοποίησης του παραπάνω διαγωνισμού. Η επεξεργασία πραγματοποιείται προκειμένου να λάβει χώρα ο εν λόγω διαγωνισμός επί τη βάσει της νομικής υποχρέωσης για υλοποίησή του, όπως ορίζεται στους όρους συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένης και της δημοσιοποίησης του παραπάνω διαγωνισμού (ενδεικτικά: ανάρτηση/δημοσιοποίηση των ονομάτων των νικητών). Με τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό κάθε συμμετέχων θεωρείται ότι συγκατατίθεται και στην επεξεργασία που αναφέρεται στη διαφήμιση του παραπάνω διαγωνισμού (ενδεικτικά: ανάρτηση/ δημοσιοποίηση φωτογραφικού υλικού σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα του υπευθύνου επεξεργασίας ή/ και σε τρίτα συνεργαζόμενα με αυτόν μέσα). Η εν λόγω συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Η ELBISCO ΑΕ ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων, με τη συγκατάθεσή σας, επεξεργάζεται το όνομα χρήστη, το ονοματεπώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας σας καθώς και τα σχόλια που δημοσιεύετε με σκοπό τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό, τη δημοσιότητα του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων αυτού σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, την επικοινωνία και ενημέρωσή σας σε περίπτωση που αναδειχθείτε νικητής και σχετικά με την παράδοση του Δώρου, την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση αυτού στο νικητή.

Τα δεδομένα αποθηκεύονται μέχρι να παραδοθούν τα δώρα και νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεσή σας και η σύμβαση, με την αποδοχή από μέρους σας των όρων του διαγωνισμού (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. α και β ΓΚΠΔ).

Τα Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την ευρωπαϊκή (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679) και την εθνική νομοθεσία, τις διαδικασίες και τις πρακτικές που σχετίζονται με τους προαναφερθέντες σκοπούς, και είναι προσβάσιμα από το προσωπικό του Υπευθύνου Επεξεργασίας και τα τρίτα πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, εμπλέκονται στη διοργάνωση του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών και στην απονομή/ παράδοση των Δώρων (διαφημιστική εταιρεία A. T. T. P., εταιρεία courier, κ.ά.).

Οι συμμετέχοντες μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους σύμφωνα με τα άρθρα 15επ. του κανονισμού GDPR, όπως για παράδειγμα, να ζητήσουν επιβεβαίωση για την ύπαρξη ή μη προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με αυτούς ή επικαιροποιημένο κατάλογο των προσώπων που επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα τους, επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας στην ταχυδρομική διεύθυνση ELBISCO A.E., 21o xλμ. Λεωφόρου Μαραθώνος – Πικέρμι Τ.Κ. 190 09 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@elbisco.gr

Μπορείτε επίσης να υποβάλλετε καταγγελίες στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 647560 και www.dpa.gr.

9. ΑΠΟΔΟΧΟΙ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων του Διαγωνισμού και της Πολιτικής Απορρήτου του Διοργανωτή.

Εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται ξεχωριστά παραπάνω, ο Διοργανωτής διατηρεί, σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα, να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής οποιουδήποτε από τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού, ακόμα και κατά το στάδιο της παράδοσης και παραλαβής των δώρων, sε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο συμμετέχων δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους του Διαγωνισμού ή δεν πληροί ή/και τηρεί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αποκλειστικά αρμόδια για κάθε διαφωνία ή διαφορά σχετικά με τους παρόντες όρους και το Διαγωνισμό είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

Οι παρόντες είναι οι πλήρεις όροι του Διαγωνισμού, όπως έχουν αναρτηθεί στον Διαδικτυακό τόπο. Οι όροι του διαγωνισμού έχουν κατατεθεί και στη συμβολαιογράφο Πειραιά, κα. Μελίνα Ιωαννίδου, στα γραφεία της στον Πειραιά, οδός Φίλωνος, αριθμ. 35.

10. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους παρόντες όρους του Διαγωνισμού, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, δικαιούνται να μεταθέσει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του Διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα σύμφωνα με την κρίση του, καθώς και να ματαιώσει το Διαγωνισμό για οποιονδήποτε λόγο, ενημερώνοντας σχετικά το κοινό μέσω της ιστοσελίδας του Διοργανωτή στον Διαδικτυακό τόπο , καθώς και με κάθε πρόσφορο μέσο και χωρίς να φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε.